Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Caritas Polska z siedzibą w Warszawie (01-043) przy ul. Okopowej 55,
zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000198645, posiadająca NIP 5271006655,
REGON 012064143, adres poczty elektronicznej: caritaspolska@caritas.pl.

 

II. Inspektor danych osobowych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych i realizacji
praw za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@caritas.org.pl.

 

III. Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. informacje o planowanych wydarzeniach organizowanych przez Caritas Polska:
  a) w celu marketingu bezpośredniego własnej działalności charytatywno–opiekuńczej Caritas Polska oraz promocji wolontariatu i działalności organizacji Caritas, tj. przesyłania informacji o planowanych wydarzeniach o charakterze informacyjno–promocyjnym organizowanych przez Caritas Polska, informacji na temat wsparcia Caritas Polska dla osób potrzebujących pomocy, w tym w szczególności rodzinom, dzieciom, młodzieży, seniorom, osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, migrantom i uchodźcom, prowadzonego w formie listowej (tradycyjnej komunikacji papierowej) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na pozyskiwaniu środków pieniężnych i niepieniężnych na realizację zadań objętych statutową działalność pożytku publicznego Caritas Polska; oraz
  b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 2. komunikacja z darczyńcami Caritas Polska:
  a) w celu składania podziękowań za okazane wsparcie, jak również wysyłania życzeń okolicznościowych przez Caritas Polska, prowadzonej w formie listowej (tradycyjnej komunikacji papierowej) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu komunikacji z darczyńcami w celu realizacji zadań statutowych Caritas Polska; oraz
  b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 3. formularz kontaktowy z Caritas Polska dla darczyńców:
  a) w celach analitycznych, statystycznych oraz kontrolnych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu statystyk oraz kontroli prawidłowości wykonania celu, w szczególności sposobu wykorzystania środków pieniężnych i niepieniężnych w ramach przekazanych darowizn pieniężnych i rzeczowych w celu doskonalenia dopasowania działań pomocowych Caritas Polska do problemów osób potrzebujących; oraz
  b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

 

IV. Kategorie przetwarzanych danych

Caritas Polska może przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci następujących kategorii danych: podstawowe dane identyfikacyjne takie jak imię, nazwisko, dane teleadresowe oraz ewentualne inne dane zawarte w formularzu płatności na stronie https://dziendobra.pl albo w poleceniu przelewu tradycyjnego lub bankowego.

 

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być:

 1. personel Administratora;
 2. firmy świadczące na rzecz Caritas Polska usługi hostingowe i informatyczne na podstawie umowy powierzenia;
 3. podmioty/osoby uczestniczące lub działające na zlecenia Caritas Polska na podstawie umowy powierzenia;
 4. organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 5. jednocześnie Państwa dane mogą być przekazywane do zewnętrznych kancelarii prawnych obsługujących Administratora.

   

  VI. Przekazywanie danych

  Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   

  VII. Okres przetwarzania danych

  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

  1. okres wynikający z obowiązku archiwizacji na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  2. przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas;
  3. okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów, w tym przedawnienia Państwa ewentualnych roszczeń względem Administratora.

    

   VIII. Okres przetwarzania danych

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

   1. prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (o ile podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda);
   3. prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
   6. prawo do wniesienia sprzeciwu (z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją) wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli jedyną podstawą przetwarzania danych będzie uzasadniony interes Administratora i/lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym;
   7. prawo do przenoszenia danych Państwa danych osobowych;
   8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     

    IX. Informacja o dobrowolności podania danych

    Podanie danych osobowych oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych/udzielenia zgody skutkuje odmową udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Caritas Polska w treści przedmiotowego formularza kontaktowego. Jednocześnie Caritas Polska informuje, że może profilować Państwa dane osobowe, jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem, nie będą podejmowane bez udziału człowieka.

     

    LOGO

    Kontakt Caritas Polska:

    dziendobra@caritas.org.pl

    LOGO CP